Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Preifatrwydd

Diben

Nod e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yw cefnogi darpariaeth gofal iechyd effeithiol trwy ddarparu gwybodaeth amserol a pherthnasol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi GIG Cymru a sefydliadau cymwys. Er mwyn ein galluogi i gyflawni ein swyddogaethau, mae angen i ni ddefnyddio data personol, sef gwybodaeth sy’n adnabod unigolion byw.

Mae ein Polisi Preifatrwydd wedi’i fwriadu ar gyfer cleifion neu bobl eraill y mae eu data yn cael eu cadw a/neu eu defnyddio gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae’n esbonio pam rydym yn cadw gwybodaeth o’r fath, beth rydym yn ei wneud â hi, eu hawliau ac â phwy y gallant gysylltu os oes angen gwybodaeth bellach arnynt.

Fel y disgrifiwyd yn narpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 (gwefan allanol) a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018, rydym yn cymryd mesurau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Mae’r wybodaeth a gesglir wedi’i llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn dangos eich bod yn cydsynio i rannu eich gwybodaeth.

 

Adborth ac ymholiadau

Gallwch anfon eich adborth atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth ar-lein neu drwy e-bostio elibrary@wales.nhs.uk. Os byddwch yn rhoi manylion cyswllt i ni er mwyn i ni allu ymateb i’ch ymholiad, ni fyddwn ond yn defnyddio’r manylion hyn at y diben hwnnw.

 

Yr Wybodaeth Rydym yn ei Chasglu

Cwcis

Mae cwcis yn ddarnau o ddata a grëir pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth tra’ch bod yn pori drwy’r wefan. Gallwch osod eich cyfrifiadur fel nad yw’n derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai nodweddion o’r wefan oherwydd mae angen i ni gofnodi eich dewisiadau er mwyn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn ystod eich ymweliad.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch ac nid ydynt yn cadw unrhyw wybodaeth yngl┼Ěn â pha wefannau yr ymweloch â hwy cyn i chi ymweld â’r wefan hon.

Sut i Ddiffodd Cwcis

I newid eich gosodiadau cwcis:

• Internet Explorer
• Ewch i ‘Tools’ yn y ddewislen > Dewiswch ‘Internet Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
Firefox
• Ewch i ‘Tools’ yn y ddewislen > Dewiswch ‘Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
Opera 

*Noder y gallai’r gosodiadau uchod amrywio yn dibynnu ar fersiwn y porwr.

Gwybodaeth Bersonol

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle.

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy o’ch gwirfodd ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), ni fydd yr wybodaeth a gyflwynwyd ond yn cael ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiadau ac at y dibenion y cafodd yr wybodaeth ei chasglu. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddwyr â thrydydd partïon.

Rhestrau Postio

Pa ddata rydym yn eu casglu?

Pan fyddwch yn tanysgrifio i’r rhestrau postio, byddwn yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost. Byddwn hefyd yn casglu eich dewisiadau tanysgrifio, sy’n gyfyngedig ar hyn o bryd i fanylion am ba restrau rydych wedi tanysgrifio iddynt.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn cofnodi unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy arall os byddwch yn dewis ei darparu. Ni fydd yr wybodaeth hon ond yn cael ei defnyddio at ddibenion dadansoddi mewnol er mwyn llywio penderfyniadau ar natur a chynnwys ein cyfathrebiadau. Constant Contact yw darparwr ein cylchlythyr a nhw sy’n dosbarthu ein rhestrau postio.

Mae hyn hefyd yn rhoi gwybodaeth i ni am y defnydd o’n rhestrau postio, gan gynnwys ystadegau yn ymwneud â faint o danysgrifwyr sy’n agor neu’n darllen pob cylchlythyr a nifer yr ymweliadau â dolenni sydd wedi’u cynnwys mewn cylchlythyr. Ni fydd y data hyn ond yn cael eu defnyddio i lywio penderfyniadau ar natur a chynnwys cyfathrebiadau’r dyfodol.

At ba ddiben rydym yn bwriadu defnyddio eich gwybodaeth bersonol?

Ni fyddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon diweddariadau i chi o’r rhestrau postio rydych wedi ymuno â hwy. Ni fydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu i unrhyw restr arall, ei rannu â thrydydd partïon (ar wahân i ddarparwr gwasanaeth y rhestr bostio – cyswllt cyson) na’i ddefnyddio i anfon e-byst na ofynnwyd amdanynt.

 

Sut Rydym yn Casglu Gwybodaeth

Google Analytics

Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddeg ar-lein a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’). Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Caiff yr wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddwyr Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau am weithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Mae’n bosibl y bydd Google hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle y bo’n rhaid gwneud hynny yn unol â’r gyfraith, neu lle y bydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata eraill a gadwyd amdanoch ynghynt. Gallech wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Noder os bydd cwcis wedi’u diffodd, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a amlinellir uchod.

Darllenwch
Bolisi Preifatrwydd Llawn Google a Thelerau ac Amodau Gwasanaeth am wybodaeth fanwl.

Pam Rydym yn Casglu Ystadegau Defnyddwyr

Trwy ddeall ymddygiadau a dewisiadau defnyddwyr, rydym yn gallu gwella cynnwys ein gwefan i ddiwallu anghenion a disgwyliadau defnyddwyr

 

Dolenni i Wefannau Allanol

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae gwefan e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yn cynnwys dolenni i wefannau allanol. Dylid nodi na fydd y polisi preifatrwydd hwn ond yn berthnasol i’r wefan hon ac nad ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau eraill. Rydym yn annog defnyddwyr sy’n mynd at adnoddau electronig o e-Lyfrgell GIG Cymru i ddarllen polisi preifatrwydd y darparwr i ddeall sut y caiff gwybodaeth ei chasglu a’i rhannu.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol rydych wedi’i rhoi i ni i unrhyw wefan arall.

 

OpenAthens

Mae e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yn defnyddio system ddilysu o’r enw OpenAthens gan JISC i alluogi mynediad o bell at ei e-Adnoddau ar gyfer defnyddwyr cymwys. Rydym yn defnyddio dau ddatrysiad er mwyn rhoi mynediad i’n hystod eang o ddefnyddwyr. Defnyddir ‘Single Sign On’ ar gyfer cyflogeion a deiliaid contract GIG Cymru sydd â manylion mewngofnodi NADEX GIG Cymru. Pan fydd y math hwn o ddefnyddiwr yn agor yr e-Lyfrgell am y tro cyntaf, bydd cyfrif yn cael ei greu yng nghronfa ddata OpenAthens gan ddefnyddio gwybodaeth o Gyfarwyddiaeth Weithredol GIG Cymru, a gedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Rhennir ychydig iawn o wybodaeth bersonol ag OpenAthens, gan gynnwys enw a chyfeiriad e-bost a manylion NADEX. Mae e-Lyfrgell GIG Cymru hefyd yn defnyddio datrysiad hunan-gofrestru sy’n galluogi defnyddwyr cymwys heb gyfrifon NADEX i gael mynediad at yr e-Adnoddau o bell. Bydd y data personol a ddarperir gan unrhyw ddefnyddiwr cymwys sy’n hunan-gofrestru am gyfrif OpenAthens yn cael eu cadw ar gronfa ddata gan JISC.  Bydd eich gweinyddwr OpenAthens lleol, yn ogystal â’r gweinyddwr cenedlaethol sy’n gyfrifol am gynnal y system ac am roi gwybodaeth i chi am yr e-Adnoddau sydd ar gael, yn gallu cael mynediad at yr holl gyfrifon OpenAthens. Ewch i’r meini prawf cymhwyso a Pholisi Preifatrwydd OpenAthens am ragor o wybodaeth ar sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio a’i storio.