Cronfeydd Data

Databases Icon

Mae e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yn rhoi mynediad at ystod eang o gronfeydd data i ddiwallu anghenion y proffesiynau ac arbenigeddau amrywiol ledled GIG Cymru. Meddyginiaethau a therapïau, iechyd a gofal cymdeithasol, seicoleg, gwybodeg, economeg, busnes a’r gyfraith. Iechyd teithio, bydwreigiaeth, deintyddiaeth, addysg a llawer mwy.

Os ydych ar y safle ac yn defnyddio’r e-Lyfrgell o Rwydwaith GIG Cymru, ni ddylech orfod mewngofnodi gyda’ch cyfrif OpenAthens. Os bydd sgrîn mewngofnodi yn ymddangos ond nid oes gennych gyfrif, gallwch hunan-gofrestru i gael cyfrif.

Cronfa ddata Ageinfo – cronfa ddata lyfryddol lle gellir chwilio am dros 59,000 o lyfrau, erthyglau ac adroddiadau o’r casgliad arbenigol ar gerontoleg gymdeithasol yn y Centre for Policy on Ageing.

Mae AMED yn cwmpasu detholiad o gyfnodolion mewn meddygaeth, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, adsefydlu, podiatreg, gofal lliniarol a phroffesiynau eraill sy’n berthynol i feddygaeth, o 1985 hyd heddiw. Mae Canllawiau i Ddefnyddwyr ar gael yma pe bai eu hangen arnoch.

Nod cronfa ddata ASSIA yw diwallu anghenion gwybodaeth y proffesiynau gofal, ac mae’n cwmpasu llenyddiaeth ar iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, seicoleg, cymdeithaseg, economeg, gwleidyddiaeth, cysylltiadau hiliol ac addysg.

Mae’r British Nursing Database yn cael sylw pwysig testun-llawn gan gyhoeddiadau bydwreigiaeth a nyrsio yn y DU a rhai Saesneg eraill eu hiaith, yn ogystal â theitlau rhyngwladol effaith uchel yn y meysydd hyn. Mae data llyfryddol o’r British Nursing Index (BNI) yn sail i’r cynnyrch hwn, gan ganiatáu i gannoedd o deitlau o erthyglau rheoli ac erthyglau perthynol i iechyd a meddygol perthnasol sy’n dyddio’n ôl i 1993 gael eu crynhoi a’u mynegeio. 

Cafodd The Campbell Collaboration ei greu yn sgil cyfarfod yn Llundain yn 1999. Aeth 80 o bobl o bedair gwlad i’r cyfarfod, a llawer o’n chwaer sefydliad, The Cochrane Collaboration. Roedd Cochrane wedi bod yn cynhyrchu adolygiadau systematig mewn gofal iechyd ers 1994, ac roedd llawer o’i aelodau yn gweld bod angen sefydliad a fyddai’n cynhyrchu adolygiadau systematig o dystiolaeth ymchwil ar effeithiolrwydd ymyriadau cymdeithasol.
 

Support for this idea from social and behavioural scientists and social practitioners led to the creation of The Campbell Collaboration in 2000. The inaugural meeting in Philadelphia, USA, attracted 85 participants from 13 countries.

Mae Cochrane Library yn gasgliad o chwe chronfa ddata sy’n cynnwys mathau gwahanol o dystiolaeth annibynnol o ansawdd uchel i lywio penderfyniadau gofal iechyd, ac mae’n cynnwys Cronfa Ddata Cochrane o Adolygiadau Systematig (CDSR). Mae Cochrane Library ar gael i staff y GIG, cleifion a’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae ERIC yn llyfrgell ar-lein sy’n cynnwys ymchwil a gwybodaeth addysgol, sydd wedi’i noddi gan Sefydliad y Gwyddorau Addysg (IES) yn  Adran Addysg UDA. Mae’n cynnwys cofnodion ar gyfer mathau amrywiol o ffynonellau, gan gynnwys cyfnodolion, llyfrau, papurau cynhadledd, canllawiau cwricwlwm, traethodau hir a phapurau polisi.
 

Mae EMBASE yn gronfa ddata ffarmacolegol a biofeddygol sy’n cynnwys dros 29 miliwn o gofnodion o dros 8,500 o gyfnodolion. Caiff ei ddiweddaru bob dydd, ac mae’n arbennig o gryf o ran ei ymchwil ffarmacolegol a chyffuriau, ffarmacoleg a thocsicoleg.

Mae EMCare, a gynhyrchwyd gan Elsevier, yn cwmpasu’r holl arbenigeddau nyrsio a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol nyrsio. Mae EMCare yn cynnwys darpariaeth ar gyfer iechyd perthynol, addysg a hyfforddiant, datblygu a rheoli, bydwreigiaeth, economeg iechyd a gofal iechyd, gwaith cymdeithasol gofal iechyd a meddygol glinigol, seiciatreg ac iechyd meddwl, trawmatoleg a meddygaeth gofal critigol a brys. Mae gan EMCare gynnwys unigryw na ellir dod o hyd iddo mewn cronfeydd data nyrsio a pherthynol i iechyd eraill ac mae’n cynnwys dros fil o gyfnodolion nad ydynt wedi’u cwmpasu gan EMBase. Darllenwch fwy am EMCare yma, neu dewch o hyd i ganllawiau ar sut i ddefnyddio’r gronfa ddata yma.

Mae Europe PMC yn storfa sy’n rhoi mynediad at erthyglau, llyfrau, patentau a chanllawiau clinigol byd-eang sy’n ymwneud â gwyddor bywyd.

Mae’r Healthcare Administration Database yn darparu gwybodaeth berthnasol a dibynadwy ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys ysbytai, yswiriant, y gyfraith, ystadegau, rheoli busnes, rheoli personél, moeseg, economeg iechyd a gweinyddiaeth iechyd cyhoeddus. Mae’n cynnwys testun llawn o gyfnodolion ysgolheigaidd allweddol a miloedd o draethodau hir a theses.

Cynhyrchir HMIC gan wasanaethau llyfrgell Adran Iechyd Lloegr a Chronfa’r Brenin. Mae cronfa ddata HMIC yn cwmpasu cyhoeddiadau swyddogol, erthyglau a llenyddiaeth lwyd yn ymwneud â rheoli iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys rheoli’r GIG, ansawdd gwasanaethau iechyd, rheoli ystadau, rheoleiddio meddyginiaethau ac offer meddygol.

Mae LISTA yn mynegeio dros 560 o gyfnodolion, bron 50 o gyfnodolion â blaenoriaeth, a bron 125 o gyfnodolion detholus yn ogystal â llyfrau, adroddiadau ymchwil a thrafodion. Mae pynciau yn cynnwys llyfrgellyddiaeth, dosbarthiad, catalogio, bibliometreg, casglu gwybodaeth ar-lein, rheoli gwybodaeth a mwy.

Mae MIDIRS: Cronfa Ddata Gofal Mamolaeth a Babanod yn casglu gwybodaeth ac adnoddau yn ymwneud â bydwreigiaeth. P’un a yw’n ymddangos mewn cyfnodolyn academaidd, mewn adroddiad gan y llywodraeth, ar wefan neu yn rhywle arall, mae MIDIRS yn catalogio’r wybodaeth ac yn creu cofnod ar eu cronfa ddata. Ar hyn o bryd, mae gan MIDIRS dros 250,000 o’r cofnodion hyn, sy’n golygu mai hi yw’r gronfa ddata fwyaf o’i math yn y byd. Gall bydwragedd a myfyrwyr bydwreigiaeth fod yn sicr y gallant ddod o hyd i beth bynnag yr ysgrifennwyd amdano, yr ymchwiliwyd iddo, yr adroddwyd amdano neu a drafodwyd, ar y MIDIRS.

Mae MEDLINE yn cynnwys dros 23 miliwn o gyfeirnodau o dros 5,600 o gyfnodolion ysgolheigaidd sydd wedi’u mynegeio ac a adolygwyd gan gymheiriaid, a hynny ym meysydd ymchwil biofeddygol a’r gwyddorau clinigol, gan gynnwys nyrsio, deintyddiaeth, fferylliaeth a’r gwyddorau perthynol i iechyd a chyn-glinigol.

Mae’r ystod o gronfeydd data Micromedex® yn rhoi mynediad at wybodaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar feddyginiaethau a thocsicoleg (oedolion a phediatrig).

Yma, gallwch fynd at y casgliad llawn o gronfeydd data Ovid (EMBASE, MEDLINE, HMIC a PsycINFO). Os byddwch yn mynd at y cronfeydd data yn y modd hwn, gallwch ddewis pa adrannau o’r cronfeydd data yr hoffech bori drwyddynt, a gallwch bori drwyddynt gyda’ch gilydd. Fel arall, os hoffech bori drwy’r cronfeydd data fesul un, gallwch hefyd eu gweld wedi’u rhestru ar wahân.

Mae PEDro yn gronfa ddata sydd ar gael yn hawdd ac mae’n cynnwys dros 39,000 o dreialon ar hap, adolygiadau systematig a chanllawiau arfer clinigol mewn ffisiotherapi. Fe’i cynhyrchwyd gan y Centre for Evidence-Based Physiotherapy, Awstralia.

Mae platfform ProQuest Dialog yn caniatáu i chi groes-chwilio ein holl gronfeydd data ProQuest, sef AMED, ASSIA, BNI ac EMCare.

Mae cronfa ddata PsycINFO yn cwmpasu seiciatreg, rheoli, busnes, addysg, gwyddor gymdeithasol, niwrowyddoniaeth, y gyfraith, meddygaeth a gwaith cymdeithasol sy’n dyddio’n ôl i’r 1800au cynnar hyd heddiw. Caiff y gronfa ddata ei diweddaru’n wythnosol ac mae’n cynnwys erthyglau, llyfrau, penodau a thraethodau hir.

Mae PubMed yn rhoi mynediad am ddim at 26.8 miliwn o gofnodion, o gyfeirnodau, crynodebau a thestunau llawn ym meysydd meddygaeth, nyrsio, deintyddiaeth, systemau gofal iechyd a’r gwyddorau cyn-glinigol. Bydd defnyddio’r ddolen hon yn eich cysylltu ag erthyglau testun-llawn sydd ar gael ar e-Lyfrgell GIG Cymru.

Darperir Social Care Online gan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) a hon yw cronfa ddata fwyaf y DU ar wybodaeth yn ymwneud â phob ymagwedd ar waith cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Mae’n cynnwys deddfwriaeth, dogfennau’r llywodraeth, arfer a chanllawiau, adolygiadau systematig, briffio ymchwil, llenyddiaeth lwyd y DU (wedi’i chyhoeddi’n anffurfiol), adroddiadau ac erthyglau. Caiff y gronfa ddata ei diweddaru bob dydd ac mae’n cynnwys dros 160,000 o gofnodion o’r 1980au ymlaen. Darganfyddwch fwy am y cronfeydd data yma.

Mae’r Transfusion Evidence Library yn gronfa ddata o adolygiadau systematig ac o dreialon sydd wedi’u rheoli ar hap (a gaiff eu diweddaru bob mis) sy’n berthnasol i feddygaeth trallwyso.

TravelHealthPro yw’r wefan sy’n cynnwys adnoddau iechyd teithio’r Rhwydwaith a Chanolfan Iechyd Teithio Cenedlaethol (NaTHNaC). Dyma’r adnodd argymelledig i GIG Cymru ei ddefnyddio wrth edrych am wybodaeth am iechyd teithio.

Mae TRIP Pro yn chwilotwr clinigol sydd wedi’i ddylunio i ganiatáu i ddefnyddwyr ddarganfod a defnyddio tystiolaeth ymchwil o ansawdd uchel mewn modd hawdd a chyflym, er mwyn cefnogi eu practis a/neu eu gofal. Mae ganddo gynnwys a swyddogaeth ychwanegol i Trip+, gan gynnwys 100,000+ o adolygiadau systematig ychwanegol, gwybodaeth am dros 175,000 o dreialon clinigol parhaus, ffotograffau a fideos meddygol ac offeryn i wneud ymchwiliad manylach. Gellir cael mynediad ar unwaith o rwydwaith GIG Cymru ond gall defnyddwyr hefyd gofrestru am gyfrif personol er mwyn cael mynediad o’r cartref.  Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon.

Nod WISDOM yw rhoi mynediad i staff a myfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru at wybodaeth ym meysydd Obstetreg, Gynaecoleg a Bydwreigiaeth.