Canllawiau

Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi lansio cymhwysiad newydd i roi mynediad cyflym i staff y GIG at brotocolau brys wrth drin cleifion â chanser fel argyfwng na chafodd ei ragweld. Darganfyddwch fwy.

Mae holl Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru (AWMSG) yn dod ag ymgynghorwyr gofal iechyd perthnasol a sefydliadau allweddol ynghyd i ffurfio paneli arbenigol ar gyfer ystyried amrywiaeth o faterion yn ymwneud â rheoli meddyginiaethau. 


Mae Grŵp Cynghori Rhagnodi Cymru Gyfan (AWPAG), sef is-grŵp AWMSG, yn cynghori AWMSG ar ddatblygiadau clinigol sy'n ymwneud â defnyddio meddyginiaethau yng Nghymru.   Cefnogir rhaglen waith AWMSG ymhellach gan Ganolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), sy'n cynnwys Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol GIG Cymru  (WAPSU). 

Mae AWMSG wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i'r meddyginiaethau mwyaf priodol a chost-effeithiol i bobl Cymru. Trwy fonitro patrymau rhagnodi, adolygu'r llenyddiaeth a nodi enghreifftiau o arfer gorau, nod AWMSG yw darparu adnoddau defnyddiol i ddefnyddwyr gwasanaethau yn GIG Cymru allu cyflawni hyn.  

Gellir lawrlwytho cymhwysiad BNF a BNFC sydd newydd ei lansio o’r Apple Appstore a Google Play Store ac mae bellach am ddim i’w lawrlwytho heb gyfrif OpenAthens.

Gall defnyddwyr GIG Cymru gael mynediad at Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (BNF) naill ai drwy NICE neu Medicines Complete

BNF drwy NICE

BNF drwy Medicines Complete (mynediad ar wefan GIG Cymru neu yn rhwydwaith GIG Cymru yn unig)

Gall staff GIG Cymru gael mynediad at y BNF naill ai drwy NICE neu drwy Medicines Complete

British National Formulary for Children drwy NICE

British National Formulary for Children drwy Medicines Complete (mynediad ar wefan GIG Cymru neu yn rhwydwaith GIG Cymru yn unig)

 

Canllawiau Cymdeithas Anesthetyddion Prydain Fawr ac Iwerddon (AAGBI)

Chwiliwch am ganllawiau, cylchlythyrau a safonau gan AAGBI

Gwneud Dewisiadau Gyda’n Gilydd

Gwneud Dewisiadau Gyda’n Gilydd, sy’n rhan o Bartneriaeth Dewis Doeth Cymru yw cangen Cymru mewn mudiad cenedlaethol sy’n hyrwyddo dewisiadau doeth ym maes gofal iechyd, gyda ffocws penodol ar wneud penderfyniadau ar y cyd. 

Canllawiau Gofal Lliniarol

Datblygwyd gan gydweithrediad o Rwydweithiau Canser y DU a’r Grŵp Gweithredu ar Ofal Lliniarol Cymru.

Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion: Cyhoeddiadau Ansawdd, Safonau a Diogelwch Clinigol

Canllawiau a chyhoeddiadau a gynhyrchwyd gan y coleg sy’n berthnasol i bob amgylchedd gofal iechyd annibynnol a chyhoeddus yn y DU.

Safonau a Chanllawiau Clinigol Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys

Mynediad rhad ac am ddim at safonau a chanllawiau a gynhyrchwyd gan Bwyllgor Ansawdd mewn Gofal Brys y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys.

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol: Adnoddau Clinigol

Chwiliwch drwy ystod o adnoddau clinigol i gefnogi meddygon teulu, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion.

Canllawiau Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr

Mynediad at ganllawiau a gynhyrchwyd gan y coleg yn manylu ar ddulliau a thechnegau cydnabyddedig ar gyfer arfer clinigol, yn seiliedig ar dystiolaeth wedi’i chyhoeddi, i’w hystyried gan obstetryddion / gynecolegwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Canllawiau Clinigol wedi’u Cefnogi a’u Cymeradwyo gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Canllawiau a safonau o ansawdd uchel a gynhyrchwyd ac a gyhoeddwyd gan sefydliadau eraill, sydd wedi’u cefnogi neu eu cymeradwyo gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

Canllawiau a Pholisïau Coleg Brenhinol y Meddygon

Ymgynghoriadau, offer, polisïau a chanllawiau a gynhyrchwyd gan y coleg

Cyhoeddiadau Coleg Brenhinol y Radiolegwyr

Dewch o hyd i ystod o gyhoeddiadau gan gynnwys safonau ar gyfer darparu gwasanaethau oncoleg o ansawdd uchel, canllawiau ar arfer da ac adroddiadau’r gweithlu.

Safonau ac Ymchwil Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

Mynediad at arfer da, safonau, canllawiau ac ymchwil a gynhyrchwyd gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Rhwydwaith Canllawiau Rhyng-golegol yr Alban SIGN

Canllawiau clinigol a gynhyrchwyd ar gyfer NHS Scotland

Canllawiau Trallwysiad Gwaed a Thrawsblaniad Meinwe y DU

Bydd y safle yn arbennig o ddefnyddiol i fferyllwyr, nyrsys a staff sy’n presgripsiynu nwyddau gwaed.

WISDOM

Nod WISDOM yw rhoi mynediad i staff a myfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru at wybodaeth yn arbenigeddau Obstetreg, Gynecoleg a Bydwreigiaeth.

iRefer yw’r offeryn canllawiau ymchwilio radiolegol hanfodol gan Goleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR). Mae iRefer yn helpu i gyfeirio meddygon teulu, radiograffwyr, clinigwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i bennu’r ymchwiliad(au) llun neu’r ymyriad mwyaf priodol i gleifion. Mae’n rhoi canllawiau ymarferol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.

Ni ellir ond cael mynediad at iRefer ar y safle. I gael mynediad at iRefer, rhaid i ddeiliaid contract a chyflogeion GIG Cymru ddarllen y telerau ac amodau canlynol yn gyntaf.  Unwaith y byddwch wedi darllen a chytuno â’r rhain, parhewch drwy glicio ar y botwm ‘Cytuno’ isod.

Unwaith y bydd y dudalen we wedi’i llwytho, bydd angen i chi naill ai glicio ar y blwch gwyrdd ‘Mewngofnodi yn awtomatig’ neu’r blwch porffor ‘Mynd at iRefer ar-lein’ 

Telerau ac amodau iRefer

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Mae Llawlyfr Patholeg Cymru (WPH) yn wasanaeth gwybodaeth yn Fframwaith Gwybodaeth Genedlaethol Cymru.

Mae’n cynnig catalogau lleol a chenedlaethol o brofion, rheolau a chanllawiau y gellir gofyn amdanynt yn electronig (trwy Borth Clinigol Cymru (WCP) a systemau Meddygon Teulu) a gwybodaeth yn seiliedig ar y we ar gyfer yr holl staff clinigol.

Mae cyflwyno System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) genedlaethol i Gymru yn golygu bod angen adolygu a diweddaru’r Llawlyfr Patholeg Cymru gweithredol er mwyn sicrhau ei fod yn addas at y diben ar gyfer amgylchedd y dyfodol.

Mae NICE yn darparu canllawiau a chyngor clinigol cenedlaethol sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Isod, byddwch yn dod o hyd i ddolenni i ardaloedd penodol o’r wefan, lle mae’r cynnwys yn rhad ac am ddim i fynd ato.

NICE Clinical Knowledge Summaries

Mae gwasanaeth NICE CKS yn rhoi crynodeb sy’n hawdd cael gafael arno o ganllawiau cyfredol ymarferol ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar arfer gorau i ymarferwyr gofal sylfaenol, a hynny mewn perthynas â dros 330 o gyflwyniadau gofal sylfaenol cyffredin a/neu sylweddol

NICE Evidence Search

Chwiliwch yma am dystiolaeth i helpu i gefnogi gofal cleifion. Mae NICE Evidence Search yn chwilio ar draws ystod o gyhoeddiadau gan British National Formulary, Clinical Knowledge Summaries, Scottish Intercollegiate Guidelines Network: SIGN, Cochrane Library, Royal Colleges, Social Care Online a GOV.UK.

Noder: Dim ond staff NHS England all gael mynediad at yr adran cyfnodolion a chronfeydd data. Gallwch gael mynediad at gyfnodolion trwy e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru,  A-Z Journal List a’r detholiad o gronfeydd data tanysgrifedig.

NICE Guidance

Dewch o hyd i arweiniad a chyngor ar gyflyrau ac afiechydon, amddiffyn iechyd, ffordd o fyw a llesiant, grwpiau poblogaeth a darpariaeth gwasanaeth, trefnu a staffio.

NICE Pathways

Mae’n darparu’r arweiniad ar ffurf siart lif ryngweithiol sy’n hawdd ei darllen.

NICE Standards and Indicators

Mae safonau ansawdd yn amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer gwella ansawdd. Mae’n ddefnyddiol i gomisiynwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ymarferwyr iechyd, ymarferwyr iechyd y cyhoedd ac ymarferwyr gofal cymdeithasol a rheoleiddwyr.

Mae’r Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures yn darparu gweithdrefnau sgiliau clinigol cyfredol sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn ymwneud ag agweddau hanfodol ar ofal unigolyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r rhain ar gyfer ailddilysu ac mae’r Royal Marsden wedi creu fideo sy’n esbonio sut.

Mynd at y Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures

Ddim yn siŵr sut i’w ddefnyddio? Dilynwch y fideos hyn sy’n rhoi cyfarwyddiadau i chi.