Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau

e Lyfrgell GIG Cymru yn awyddus i glywed am eich profiadau wrth ddefnyddio'r Canllawiau hwn

Arolygog adborth Cymraeg

Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi lansio cymhwysiad newydd i roi mynediad cyflym i staff y GIG at brotocolau brys wrth drin cleifion â chanser fel argyfwng na chafodd ei ragweld. Darganfyddwch fwy.

Gellir lawrlwytho cymhwysiad BNF a BNFC sydd newydd ei lansio o’r Apple Appstore a Google Play Store ac mae bellach am ddim i’w lawrlwytho heb gyfrif OpenAthens.

Gall defnyddwyr GIG Cymru gael mynediad at Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (BNF) naill ai drwy NICE neu Medicines Complete

BNF drwy NICE

BNF drwy Medicines Complete (mynediad ar wefan GIG Cymru neu yn rhwydwaith GIG Cymru yn unig)

Gall staff GIG Cymru gael mynediad at y BNF naill ai drwy NICE neu drwy Medicines Complete

British National Formulary for Children drwy NICE

British National Formulary for Children drwy Medicines Complete (mynediad ar wefan GIG Cymru neu yn rhwydwaith GIG Cymru yn unig)

Canllawiau Rhagnodi Maudsley 14eg argraffiad

Ynghylch

Canllawiau Rhagnodi Maudsley mewn Seiciatreg yw'r llawlyfr hanfodol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar ragnodi meddyginiaethau seicotropig yn ddiogel ac yn effeithiol. Gan gynnwys sefyllfaoedd rhagnodi cyffredin a chymhleth a gafwyd mewn ymarfer clinigol o ddydd i ddydd, mae'r adnodd cynhwysfawr hwn yn darparu canllawiau arbenigol ar ddewis cyffuriau, dos lleiaf a mwyaf, effeithiau andwyol, newid meddyginiaethau, rhagnodi ar gyfer grwpiau cleifion arbennig, a mwy. Mae pob pennod, sy’n glir a chryno, yn cynnwys rhestr gyfeirio gyfredol sy'n darparu mynediad hawdd i'r dystiolaeth y mae'r canllawiau yn seiliedig arni.

Mae'r pedwerydd argraffiad ar ddeg wedi'i ddiweddaru'n llawn i ymgorffori'r ymchwil ddiweddaraf sydd ar gael, y cyflwyniadau cyffuriau seicotropig diweddaraf, a'r holl gyffuriau seicotropig a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y DU, UDA, Canada, Awstralia, Seland Newydd, a Japan. Mae sawl adran newydd yn ymdrin â phynciau fel dadragnodi y prif gyffuriau seiciatrig, rhagnodi cyffuriau seicotropig ar ddiwedd oes, trin deliriwm cynhyrfus, geneteg rhagnodi Clozapine, defnyddio Penfluridol yn wythnosol, a thrin [effeithiau] rhoi’r gorau i [gyffuriau] seicotropig. Gan gynnwys cyfraniadau gan dîm profiadol o seiciatryddion a fferyllwyr arbenigol, mae’r argraffiad newydd o Ganllawiau Rhagnodi Maudsley mewn Seiciatreg: yn

  • Darparu sylw cryno i driniaeth cyflyrau seiciatrig gyda chyffuriau a llunio polisi rhagnodi ym maes iechyd meddwl
  • Cwmpasu ystod eang o gyflyrau seiciatrig gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, iselder a phryder, personoliaeth ffiniol, anhwylderau bwyta, a llawer mwy
  • Rhoi cyngor ar ragnodi ar gyfer plant a phobl ifanc, pobl hŷn, menywod beichiog, a grwpiau eraill o gleifion arbennig
  • Cynnig adrannau newydd ar ragnodi genetig, fformwleiddiadau chwistrelladwy hirdymor, gweinyddu a defnyddiau o getamin, ac uwch-sensitifrwydd dopamin
  • Cynnwys gwybodaeth gyfeiriol am ragnodi ‘oddi ar y label’, rhyngweithiadau posibl â sylweddau eraill fel alcohol, tybaco a chaffein, a thrin cleifion â chyflyrau corfforol cyd-afiach

P'un ai [y caiff ei ddefnyddio] yn swyddfa'r meddyg, y clinig, neu ar y ward, mae pedwerydd argraffiad ar ddeg  Canllawiau Rhagnodi Maudsley mewn Seiciatreg yn hanfodol i seiciatryddion, fferyllwyr, niwroroffarmacolegwyr, seicolegwyr clinigol, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithio ym maes iechyd meddwl, yn ogystal â hyfforddeion a myfyrwyr meddygaeth, fferylliaeth a nyrsio.

Rhagor o gymorth

Taflen iechyd

 

Canllawiau Cymdeithas Anesthetyddion Prydain Fawr ac Iwerddon (AAGBI)

Chwiliwch am ganllawiau, cylchlythyrau a safonau gan AAGBI

Gwneud Dewisiadau Gyda’n Gilydd

Gwneud Dewisiadau Gyda’n Gilydd, sy’n rhan o Bartneriaeth Dewis Doeth Cymru yw cangen Cymru mewn mudiad cenedlaethol sy’n hyrwyddo dewisiadau doeth ym maes gofal iechyd, gyda ffocws penodol ar wneud penderfyniadau ar y cyd. 

Canllawiau Gofal Lliniarol

Datblygwyd gan gydweithrediad o Rwydweithiau Canser y DU a’r Grŵp Gweithredu ar Ofal Lliniarol Cymru.

Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion: Cyhoeddiadau Ansawdd, Safonau a Diogelwch Clinigol

Canllawiau a chyhoeddiadau a gynhyrchwyd gan y coleg sy’n berthnasol i bob amgylchedd gofal iechyd annibynnol a chyhoeddus yn y DU.

Safonau a Chanllawiau Clinigol Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys

Mynediad rhad ac am ddim at safonau a chanllawiau a gynhyrchwyd gan Bwyllgor Ansawdd mewn Gofal Brys y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys.

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol: Adnoddau Clinigol

Chwiliwch drwy ystod o adnoddau clinigol i gefnogi meddygon teulu, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion.

Canllawiau Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr

Mynediad at ganllawiau a gynhyrchwyd gan y coleg yn manylu ar ddulliau a thechnegau cydnabyddedig ar gyfer arfer clinigol, yn seiliedig ar dystiolaeth wedi’i chyhoeddi, i’w hystyried gan obstetryddion / gynecolegwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Canllawiau Clinigol wedi’u Cefnogi a’u Cymeradwyo gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Canllawiau a safonau o ansawdd uchel a gynhyrchwyd ac a gyhoeddwyd gan sefydliadau eraill, sydd wedi’u cefnogi neu eu cymeradwyo gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

Canllawiau a Pholisïau Coleg Brenhinol y Meddygon

Ymgynghoriadau, offer, polisïau a chanllawiau a gynhyrchwyd gan y coleg

Cyhoeddiadau Coleg Brenhinol y Radiolegwyr

Dewch o hyd i ystod o gyhoeddiadau gan gynnwys safonau ar gyfer darparu gwasanaethau oncoleg o ansawdd uchel, canllawiau ar arfer da ac adroddiadau’r gweithlu.

Safonau ac Ymchwil Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

Mynediad at arfer da, safonau, canllawiau ac ymchwil a gynhyrchwyd gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Rhwydwaith Canllawiau Rhyng-golegol yr Alban SIGN

Canllawiau clinigol a gynhyrchwyd ar gyfer NHS Scotland

Canllawiau Trallwysiad Gwaed a Thrawsblaniad Meinwe y DU

Bydd y safle yn arbennig o ddefnyddiol i fferyllwyr, nyrsys a staff sy’n presgripsiynu nwyddau gwaed.

WISDOM

Nod WISDOM yw rhoi mynediad i staff a myfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru at wybodaeth yn arbenigeddau Obstetreg, Gynecoleg a Bydwreigiaeth.

Mae holl Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru (AWMSG) yn dod ag ymgynghorwyr gofal iechyd perthnasol a sefydliadau allweddol ynghyd i ffurfio paneli arbenigol ar gyfer ystyried amrywiaeth o faterion yn ymwneud â rheoli meddyginiaethau. 


Mae Grŵp Cynghori Rhagnodi Cymru Gyfan (AWPAG), sef is-grŵp AWMSG, yn cynghori AWMSG ar ddatblygiadau clinigol sy'n ymwneud â defnyddio meddyginiaethau yng Nghymru.   Cefnogir rhaglen waith AWMSG ymhellach gan Ganolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), sy'n cynnwys Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol GIG Cymru  (WAPSU). 

Mae AWMSG wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i'r meddyginiaethau mwyaf priodol a chost-effeithiol i bobl Cymru. Trwy fonitro patrymau rhagnodi, adolygu'r llenyddiaeth a nodi enghreifftiau o arfer gorau, nod AWMSG yw darparu adnoddau defnyddiol i ddefnyddwyr gwasanaethau yn GIG Cymru allu cyflawni hyn.  

British Endodontic Society

https://britishendodonticsociety.org.uk/profession/endodontic-publications

Guideline for reporting on CBCT scans, Guideline for periradicular surgery, Management of deep caries and the exposed pulp 

 

British National Formulary BNF and BNF Children: Dental areas

https://bnf.nice.org.uk/dental-practitioners-formulary

adult dental formulary

https://bnfc.nice.org.uk/dental-practitioners-formulary

child dental formulary

https://bnf.nice.org.uk/guidance/prescribing-in-dental-practice.html

yn cynnwys argyfyngau meddygol mewn practis deintyddol

 

British Orthodontic Society

https://www.bos.org.uk/Information-for-Dentists

Quick reference guide to orthodontic assessment and treatment, Making an orthodontic referral, Moving and transferring during treatment, Limited Treatment Orthodontics, Careers in orthodontics

 

British Society for Disability and Oral Health

https://www.bsdh.org/index.php/bsdh-guidelines

Undergraduate curriculum in special care dentistry (2014), Oral management of oncology patients requiring radiotherapy, chemotherapy and/or bone marrow transplantation (2018), Clinical guidelines and integrated care pathways for the oral health care of people with learning disabilities (2012), Clinical holding guidelines (2010), Guidelines for the delivery of a domiciliary oral healthcare service (2009), The provision of oral care under general anaesthesia in special care dentistry – a professional consensus statement (2009),  Commissioning tool for special care dentistry (2006), Principles on intervention for people unable to comply with routine dental care, Guidelines for Oral health care for long-stay patients and residents, Guidelines for the development of local  standards of oral health care for dependent, dysphagic, critically and terminally ill patients, Oral health care for people with mental health problems, Guidelines for oral health care for people with a physical disability.

 

British Society for Restorative Dentistry

www.bsrd.org.uk

Crowns, fixed bridges and dental implants guidelines, Tooth wear guidelines, Restorative dentistry for new graduates; an information guide

 

British Society of Gerodontology

https://www.gerodontology.com/resources/downloads

Guidelines for the development of local standards of oral health care for people with dementia, Guidelines for the Oral Healthcare of Stroke Survivors.

 

British Society for Oral & Maxillofacial Pathology
https://www.bsomp.org.uk/downloads

The scope of oral pathology, Good practice in oral pathology.

 

British Society of Paediatric Dentistry
https://www.bspd.co.uk/Professionals/Resources/BSPD-Guidelines

Guidelines: Trauma guidelines for permanent dentition: Covid 19, Trauma guidelines for primary dentition: Covid 19, Clinical holding in the dental care of children, Treatment of avulsed permanent incisor teeth in children, National guidelines for dentists with special interests, Non pharmacological behaviour management, Management and root canal treatment of non-vital immature permanent incisor teeth, Guidelines for periodontal screening and management of children and adolescents.

https://www.bspd.co.uk/Professionals/Resources/Position-Statements

Position statements: Obesity and dental caries, Infant feeding, Water fluoridation, Molar Incisor Hypomineralisation

 

British Society of Periodontology

https://www.bsperio.org.uk/professionals/publications

BSP flowchart implementing the 2017 classification, Good practitioner’s Guide to Periodontology, BPE guidelines 2019, Parameters of care, Guidelines for Periodontal Patient Referral, Guidelines for Periodontal screening and management of children and adolescents under 18 years of age.

 

British Society of Prosthodontics

www.bsspd.org

The Guidelines in Prosthetic and Implant Dentistry, Guides to Standards in Prosthetic Dentistry - Complete and Partial Dentures, Guidelines on Standards for the Treatment of Patients using Endosseous Implants, Prosthetic Dentistry Glossary.

 

COPDEND Committee of Postgraduate Dental Deans and Directors
https://www.copdend.org/downloads-list/copdend-documents

Quality assurance framework for dental CPD, Guidelines for dental educators, Dental Gold Guide (Specialty Dental Training), Dental Silver Guide (Dental Core Training) .

 

Department of Health / Public Health England

www.phe.gov.uk

Dental antimicrobial stewardship: toolkit, Breastfeeding and dental health, Safeguarding in dental practice, Dental caries and obesity; their relationship in children, Decontamination in primary dental care practices (HTM01-05), Dental health: migrant health guide, Health matters: child dental health, Dental epidemiology toolkit for local authorities, Handheld dental x-ray equipment: guidance on safe use, Radiation protection and safety guidance for dental cone beam CT equipment, Covid 19: infection prevention and control, Smokefree and smiling, Adult oral health: applying All Our Health, Delivering better oral health: an evidence-based toolkit for prevention, Improving oral health: guideline development manual, Carbon modelling within dentistry: towards a sustainable future, Lasers intense light courses and LEDs, Oral care and people with learning disabilities, Child oral health: applying All Our Health, Improving oral health; community water fluoridation toolkit, General dentistry exposure prone procedure (EPP) categorization, Department of Health: Management and disposal of healthcare waste (HTM 07-01) and many more…

 

European Society of Endodontology

https://www.e-s-e.eu/publications/index.html

Quality guidelines for endodontic treatment

Position statements on: Management of deep caries and the exposed pulp,

Use of CBCT in endodontics, revitalization procedures, the use of antibiotics in Endodontics, External cervical resorption.

 

Faculty of General Dental Practitioners (FGDP) soon to become the College of General Dentistry

www.fgdp.org.uk

Implications of COVID-19 for the safe management of general dental practice, Dentistry during COVID-19: psychological advice for dental teams, policy makers and communicators,

Guidance Notes for Dental Practitioners on the Safe Use of X-ray Equipment

Standards in Dentistry,

Clinical Examination and Record-Keeping,

Selection Criteria for Dental Radiography,

Antimicrobial Prescribing in Dentistry,

Dementia-Friendly Dentistry,

Training Standards in Implant Dentistry

 

General Dental Council (UK)

https://www.gdc-uk.org/information-standards-guidance/standards-and-guidance

Standards for the dental team, Principles for Complaints Handling, Scope of Practice, Direct Access, More guidance: medical emergencies, industrial action guidance, list of useful organisations and guidance, mandatory reporting on female genital mutilation (FGM), The professional duty of candour, High level principles for good practice in remote consultations and prescribing, and Supplementary guidance on: advertising, child protection and vulnerable adults, commissioning and manufacturing dental appliances, indemnity, prescribing medicines, reporting criminal proceedings, using social media, position statement on tooth whitening.

 

International Association of Dental Traumatology

www.iadt-dentaltrauma.org

General introduction, Fractures and luxations, Avulsion of permanent teeth, Injuries in the primary dentition

 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence): Oral and Dental Health area:

https://www.nice.org.uk/guidance/health-and-social-care-delivery/oral-health

Pathways: Prophylaxis against infective endocarditis, Oral health for adults in care homes, Oral health improvement for local authorities and their partners, Oral and dental health,

Guidance: Laser therapy for oral mucositis (IPG615), Prophylaxis against infective endocarditis: antimicrobial prophylaxis against IE in adults and children undergoing interventional procedures (CG64), Oral health for adults in care homes (NG48), Oral health promotion: general dental practice (NG30), Oral health: local authorities and partners (PH55), Mini/micro screw implantation for orthodontic anchorage (IPG238),  Therapeutic sialendoscopy (IPG218), HealOzone for the treatment of tooth decay (occlusal pit and fissure caries and root caries) (TA92), Dental checks: intervals between oral health reviews (CG19), Guidance on the Extraction of Wisdom Teeth (TA1)

Quality Standards: Oral health in care homes (QS151), Oral Health Promotion in the community (QS139)

 

Resuscitation Council (UK)

https://www.resus.org.uk/library/quality-standards-cpr/primary-dental-care

Quality standards: primary dental care, primary dental care equipment list

 

Royal College of Anaesthetists

www.rcoa.ac.uk

Guidelines for the Provision of Anaesthesia Services for ENT, Oral Maxillofacial and Dental surgery 2020, Standards for conscious sedation in the provision of dental care 2015

 

Gweler hefyd Guidelines for the management of children referred for dental extractions under general anaesthesia (2011 - Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland / British Society of Paediatric Dentristry)

 

Royal College of Surgeons England (Dental Faculties)

https://www.rcseng.ac.uk/dental-faculties/fds/publications-guidelines/clinical-guidelines

Antimicrobial Prescribing, Peri-radicular Surgery, NHS funded dental implant treatment, Oral Management of Oncology patients, Unerupted maxillary incisors, Palatally ectopic maxillary canines, Extraction of first permanent molars in children, Temporomandibular Disorders, Dental Erosion, Surgical Endodontics, Learning Disabilities; Standards for conscious sedation in the provision of dental care

 

Scottish Dental Clinical Effectiveness Program (SDCEP)

https://www.sdcep.org.uk

Acute Dental Problems, Antibiotic Prophylaxis, Anticoagulants and antiplatelets, Bisphosphonates, Caries in children, Conscious Sedation, Covid-19 practice recovery, Decontamination, Dental Amalgam, Drug Prescribing, Emergency Dental Care, MRONJ, Oral Health Assessment, Periodontal Care, Practice Management, SDCEP Dental Companion App,

 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)  

www.sign.ac.uk

138. Dental interventions to prevent caries in children

 

United Kingdom Haemophilia Centre Doctors’ Organisation

http://www.ukhcdo.org/guidelines

Guidance on the dental management of patients with haemophilia and congenital bleeding disorders (2013)

iRefer yw’r offeryn canllawiau ymchwilio radiolegol hanfodol gan Goleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR). Mae iRefer yn helpu i gyfeirio meddygon teulu, radiograffwyr, clinigwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i bennu’r ymchwiliad(au) llun neu’r ymyriad mwyaf priodol i gleifion. Mae’n rhoi canllawiau ymarferol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.

Ni ellir ond cael mynediad at iRefer ar y safle. I gael mynediad at iRefer, rhaid i ddeiliaid contract a chyflogeion GIG Cymru ddarllen y telerau ac amodau canlynol yn gyntaf.  Unwaith y byddwch wedi darllen a chytuno â’r rhain, parhewch drwy glicio ar y botwm ‘Cytuno’ isod.

Unwaith y bydd y dudalen we wedi’i llwytho, bydd angen i chi naill ai glicio ar y blwch gwyrdd ‘Mewngofnodi yn awtomatig’ neu’r blwch porffor ‘Mynd at iRefer ar-lein’ 

Telerau ac amodau iRefer

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Mae Llawlyfr Patholeg Cymru (WPH) yn wasanaeth gwybodaeth yn Fframwaith Gwybodaeth Genedlaethol Cymru.

Mae’n cynnig catalogau lleol a chenedlaethol o brofion, rheolau a chanllawiau y gellir gofyn amdanynt yn electronig (trwy Borth Clinigol Cymru (WCP) a systemau Meddygon Teulu) a gwybodaeth yn seiliedig ar y we ar gyfer yr holl staff clinigol.

Mae cyflwyno System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) genedlaethol i Gymru yn golygu bod angen adolygu a diweddaru’r Llawlyfr Patholeg Cymru gweithredol er mwyn sicrhau ei fod yn addas at y diben ar gyfer amgylchedd y dyfodol.

Mynediad i Ganllawiau NEWT ar gyfer bron i 700 o fonograffau cyffuriau ar roi meddyginiaeth i gleifion â thiwbiau bwydo drwy’r ymysgaroedd neu anawsterau llyncu ac 800 o ganllawiau myNEWT – taflenni gwybodaeth i gleifion y gellir eu rhannu â chleifion â thiwbiau bwydo drwy’r ymysgaroedd. Cliciwch ar y botwm ‘Registered Users Click here to log in’ a dylech gael mynediad ar unwaith pan fyddwch ar rwydwaith GIG Cymru. Fodd bynnag, os oes angen i chi nodi enw defnyddiwr a chyfrinair, anfonwch e-bost at elibrary@wales.nhs.uk i fewngofnodi.

Mae NICE yn darparu canllawiau a chyngor clinigol cenedlaethol sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Isod, byddwch yn dod o hyd i ddolenni i ardaloedd penodol o’r wefan, lle mae’r cynnwys yn rhad ac am ddim i fynd ato.

NICE Clinical Knowledge Summaries

Mae gwasanaeth NICE CKS yn rhoi crynodeb sy’n hawdd cael gafael arno o ganllawiau cyfredol ymarferol ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar arfer gorau i ymarferwyr gofal sylfaenol, a hynny mewn perthynas â dros 330 o gyflwyniadau gofal sylfaenol cyffredin a/neu sylweddol

NICE Evidence Search

Chwiliwch yma am dystiolaeth i helpu i gefnogi gofal cleifion. Mae NICE Evidence Search yn chwilio ar draws ystod o gyhoeddiadau gan British National Formulary, Clinical Knowledge Summaries, Scottish Intercollegiate Guidelines Network: SIGN, Cochrane Library, Royal Colleges, Social Care Online a GOV.UK.

Noder: Dim ond staff NHS England all gael mynediad at yr adran cyfnodolion a chronfeydd data. Gallwch gael mynediad at gyfnodolion trwy e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru,  A-Z Journal List a’r detholiad o gronfeydd data tanysgrifedig.

NICE Guidance

Dewch o hyd i arweiniad a chyngor ar gyflyrau ac afiechydon, amddiffyn iechyd, ffordd o fyw a llesiant, grwpiau poblogaeth a darpariaeth gwasanaeth, trefnu a staffio.

NICE Pathways

Mae’n darparu’r arweiniad ar ffurf siart lif ryngweithiol sy’n hawdd ei darllen.

NICE Standards and Indicators

Mae safonau ansawdd yn amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer gwella ansawdd. Mae’n ddefnyddiol i gomisiynwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ymarferwyr iechyd, ymarferwyr iechyd y cyhoedd ac ymarferwyr gofal cymdeithasol a rheoleiddwyr.

Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures

Mae’r Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures yn darparu gweithdrefnau sgiliau clinigol cyfredol sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn ymwneud ag agweddau hanfodol ar ofal unigolyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r rhain ar gyfer ailddilysu ac mae’r Royal Marsden wedi creu fideo sy’n esbonio sut.

 

Ddim yn siŵr sut i’w ddefnyddio? Dilynwch y fideos hyn sy’n rhoi cyfarwyddiadau i chi.

 

Stahl Online

Darganfyddwch gasgliad cyflawn Stahl Online o adnoddau addysgu a dysgu niwroseicoffarmacoleg, gan gynnwys e-lyfrau, canllawiau darluniadol, llawlyfrau ac astudiaethau achos, i gefnogi gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol.

Gallwch eu gweld ar-lein neu lawrlwythwch benodau.

Chwiliwch yn ôl pwnc neu deitl, neu cyfeiriwch at y rhestr o deiltau sydd ar gael yng nghasgliad Stahl Online.

Ymwelwch â Stahl Drug Lookup i weld y rhestr A-Z o gyffuriau seicotropig.

Ar gael o rwydwaith GIG Cymru neu gyda chyfrifon OpenAthens GIG Cymru.