Joanna Dundon
Joanna Dundon

Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol – Y Cyhoedd ac Arweinydd Gwasanaeth e-Lyfrgell GIG Cymru

NWIS

elh.nhs.wales/

Ty Glan-yr Afon

02920 502169

joanna.dundon@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol – Y Cyhoedd ac Arweinydd Gwasanaeth e-Lyfrgell GIG Cymru

Dechreuais fy ngyrfa fel Crynodebwr/Mynegeiwr yng Nghronfa’r Brenin yn Llundain, cyn gorffen yno fel Llyfrgellydd Gwasanaethau Technegol Cynorthwyol. Treuliais 21 o flynyddoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn Ne-ddwyrain Cymru, yn ogystal â’i sefydliadau rhagflaenol fel Rheolwr Tystiolaeth Iechyd Strategol ac yn flaenorol fel Rheolwr Gwasanaethau’r Llyfrgell yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Rwyf wedi bod yn gweithio yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ers 2008 lle rwy’n cyflawni dwy rôl. Y rôl gyntaf yw Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol – Y Cyhoedd, lle rwy’n gweithio gyda’r cyhoedd a chleifion, GIG Cymru a’r timau technegol i ddatblygu porth i gleifion, er mwyn cael mynediad at wybodaeth ac adnoddau GIG Cymru, a phlatfform i gleifion wedi’i bersonoleiddio. Rwy’n teimlo’n gryf y dylai’r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth berthnasol, gywir, ddiweddaredig ac sy’n hawdd mynd ati am wasanaethau yn GIG Cymru, er mwyn eu helpu i gael gwybodaeth am eu cyflyrau ac i ddygymod â hwy, a chyd-gynhyrchu eu gofal gyda’u gweithwyr gofal ac iechyd proffesiynol.

Ers 2016, fi yw’r Arweinydd Gwasanaeth ar gyfer yr e-Lyfrgell hefyd, sy’n golygu mai fi sy’n gyfrifol am reoli’r tîm a’r gyllideb yn ogystal ag ystyried cyfeiriad strategol y gwasanaeth. Fi yw Cadeirydd Bwrdd Gwasanaeth yr e-Lyfrgell ac rwy’n gyffrous ein bod yn gallu darparu rhagor o e-Adnoddau i holl staff, contractwyr a myfyrwyr GIG Cymru a bod cefnogi gweithwyr proffesiynol yn gysylltiedig â fy rôl arall yn darparu gwybodaeth dda i gleifion. Mae’n teimlo’n grêt bod y rôl hon wedi dod yn ôl at y man cychwyn, oherwydd roeddwn i’n Gadeirydd ar y Grŵp Sail Wybodaeth gwreiddiol yng Ngwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Cymru, yn caffael y cronfeydd data a’r e-Gyfnodolion cyntaf dros 17 mlynedd yn ôl!